سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی زیست شناسی
منوی اصلی

طرح درس

1-برای دریافت فایل طرح درس کلروپلاست ومیتو کندری(سرکار خانم اکرم السادات طبائی) اینجا کلیک کنید.

2-برای دریافت فایل طرح درس سازمان بندی سلول ها-بافت پوششی (سرکار خانم اکرم السادات طبائی )اینجا کلیک کنید.

3-برای دریافت فایل طرح درس اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی(سرکار خانم اکرم السادات طبائی) اینجا کلیک کنید.

4-برای دریافت فایل طرح درس اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی(سرکار خانم مهری رضاییاینجا کلیک کنید.

5-برای دریافت فایل روش های تدریس اینجا کلیک کنید.

6-برای دریافت فایل طرح درس تقسیم میوز(سرکار خانم سعیده سادات میر سر شاری) اینجا کلیک کنید.